رفتن به محتوای اصلی

سامانه يكپارچه مديريت و كنترل پروژه‌

سامانه يكپارچه مديريت و كنترل پروژه‌، باهدف توسعه درون‌زاي علم و فناوري و بر مبناي تكيه بر توان دروني توليد و توسعه يافته است. اين سامانه با الگوبرداري از فرآيندهاي مديريت و كنترل پروژه، در سازمان‌هاي تحقيقاتي طراحي و توسعه يافته است؛ و در واقع ابزاري توسعه يافته بر مبناي نيازهاي داخلي كشور و در خدمت مديران و كارشناسان ارشد مديريت پروژه است. این سامانه بر مبناي استاندارد‌هاي مديريت پروژه از جمله PMBOK تهيه و تنظيم شده است و الگويي بهينه از نرم‌افزار‌هاي پريماورا و MSP مي‌باشد.

این سامانه در سه ركن اصلي: بودجه و اعتبارات، ساختار سازماني، طرح و برنامه، طراحي و توسعه يافته است؛ كه از اين طريق به مديريت پروژه‌ها در رديف‌هاي اعتباري تخصيص يافته به برنامه‌هاي توسعه‌اي در ساختارهاي سازماني (OBS) مي‌پردازد.

قابلیت ها:
• مديريت برکليه فعاليت هاي سازمان
• انجام کار گروهي بصورت بر خط
• به اشتراک گذاري کليه پروژه ها و زير پروژه ها
• مديريت آسان ، فراگير و بر خط بر کليه پروژه ها و زير پروژه ها
• ارتباط با شرکت ها و سازمان هاي همکار
• مديريت پيمانکاران
• ثبت وظايف مرتبط با پروژه
• ثبت کليه اطلاعات و فعاليت هاي مرتبط با پروژه از قبيل وظايف، جلسات، فايل ها
• ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه
• تعريف دقيق سطوح دسترسي براي کليه کاربران سامانه
• ثبت کامل و قابل جستجوي جلسات و ملاقات هاي سازمان

۴۹9